Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Informace pro pacienty

Ústav klinické biochemie a diagnostiky,
ambulantní část a Osteocentrum

Osteocentrum a metabolické ambulance ÚKBD jsou umístěny v prvním nadzemním podlaží budovy č. 22, části A. Skládají se z kartotéky, ambulancí, místnosti, v níž je umístěn kostní denzitometr a odběrové místnosti.

V současné době provádíme ambulantní vyšetření ve třech poradnách – pro poruchy metabolismu tuků, pro metafylaxi nefrolitiázy a v osteologické poradně.

Ročně je na ambulancích ÚKBD vyšetřeno okolo 4000 klientů. Vyšetření v poradně je provedeno po objednání na doporučení odborného nebo praktického lékaře, v osteologické poradně po předcházejícím vyšetření denzitometrickém. Pacient je o termínu prvního vyšetření informován předem písemnou pozvánkou. Při příchodu do Osteocentra nebo metabolických ambulancí se pacient nejprve hlásí v kartotéce, kde je informován o průběhu ambulantního vyšetření. Při vyšetření v poradně je naplánován další vyšetřovací a léčebný program. Pacient je informován o možných komplikacích všech výkonů a léčebných postupů. Z vyšetření dostane písemnou zprávu, jejíž součástí je závěr, doporučení léčby a datum další kontroly.

Informace o zdravotním stavu lze poskytovat pouze pacientovi samotnému. Pokud si pacient přeje informovat o svém zdravotním stavu další osoby, musí písemně určit jméno a příbuzenský poměr této osoby.

Fakultní nemocnice Hradec Králové je výukovým pracovištěm Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a zdravotnických škol. Doškoluje i lékaře specialisty. Na našich ambulancích se tedy můžete setkat s lékaři, studenty lékařské fakulty i lékaři z jiných pracovišť.

Na ambulancích ÚKBD a v Osteocentru probíhá i výzkumná činnost. Účast ve výzkumných projektech a klinických studiích umožňuje použít nové léčebné metody dříve, než jsou běžně dostupné. Na druhé straně je však třeba tyto nové postupy pečlivě sledovat a vyhodnocovat. Pokud lékař nabídne nemocnému účast ve studii, je na rozhodnutí nemocného, zda tuto nabídku přijme nebo zda bude chtít léčbu standardní, běžnou. Svůj souhlas s účastí ve studii musí pacient/ka potvrdit písemně.

Výkony a léčebné postupy prováděné na ambulancích a v Osteocentru ÚKBD

Odběr žilní krve
slouží k získání potřebného množství krve k laboratorním vyšetřením. Odběr se provádí zpravidla ze žíly v loketní jamce, méně často ze žíly předloktí a ruky. Po přiložení škrtidla a dezinfekci místa vpichu se sterilní jehlou odebere žilní krev do zkumavek. Po vytažení jehly se přiloží na místo vpichu sterilní tampon a tlakem se zastaví krvácení. Po provedení odběru se může objevit modřina v místě vpichu, alergická reakce na desinfekční prostředek a nebo náplast. Výjimečně může být výkon provázen mdlobou.

Kostní denzitometrie
je prováděna ve vyšetřovně k tomuto účelu určené. Vyšetření se provádí na přístroji Hologic Discovery, rentgenovou vyšetřovací metodou, která se používá k měření kostní minerální hustoty. Denzitometrie je zásadní vyšetřovací metodou při diagnostice osteoporózy. Měřená místa (bederní páteř a horní část stehenní kosti, výjimečně předloktí a celé tělo) jsou zvolena tak, aby poskytovala maximum informací o možném úbytku kostní hmoty.

Příprava k vyšetření

  • vysvětlení postupu
  • vyzutí bot
  • odhalení oděvu v oblasti bederní páteře, pokud obsahuje kovové součásti
  • poloha na vyšetřovacím stole je na zádech s pokrčenými a podloženými dolními končetinami
  • během vyšetření je nutné se nehýbat
  • délka vyšetření je okolo 5 – 10 minut 
  • výsledek vyšetření je předán odbornému lékaři k vyhodnocení a předán pacientovi nebo lékaři, který žádal vyšetření
  • při vyšetřování bederní páteře nesmí být v této oblasti přítomna kontrastní látka (například v důsledku jiných předcházejících RTG vyšetření) 

Radiační zátěž při tomto vyšetření je minimální. Každá žena před přechodem, která podstupuje denzitometrické vyšetření musí potvrdit na předepsaném formuláři, že není těhotná. V případě pochybností nesmí být vyšetření provedeno. Užívání prostředků k zabránění početí (antikoncepce) není důvodem k nevyplnění formuláře.

Léčba metabolických chorob a osteoporózy

Moderní léčba metabolických onemocnění (poruch metabolismu tuků, nefrolitiázy) a léčba osteoporózy zahrnuje řadu léčivých přípravků. Pro určení nejvhodnějšího způsobu léčby je nutné určení přesné povahy onemocnění, dále ji ovlivňuje věk a další případná onemocnění . Proto je nutné před zahájením léčby provést řadu laboratorních vyšetření. Léčba poruchy metabolismu tuků, osteoporózy nebo nefrolitiázy je vždy dlouhodobá.
Před prvním vyšetřením v osteologické poradně a před každým vyšetřením v poradně pro metafylaxi nefrolitiázy je třeba správně provést sběr moči za 24 hodin.