Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Výzkum

Aktivita ÚKBD je zaměřená rovněž na analýzy, požadované v rámci různých výzkumných úkolů a studií, organizačně jsou tyto činnosti zaměřeny na oblasti:

ÚKBD provádí veškerá deklarovaná rutinní a speciální stanovení také pro výzkumné projekty pro různé zadavatele od akademických subjektů až po firemní aplikační sféru. Pro výzkumné účely provádí ÚKBD případně i další analýzy, umožňuje-li to přístrojové vybavení a kapacitní možnosti laboratoří.

Požadavky na stanovení

V rámci výzkumných projektů a studií musí být nejprve projednány s vedoucím úseku výzkumu a výuky - doc. MUDr. R.Hyšpler, Ph.D., telefon 495 832 767, radomir.hyspler@fnhk.cz a s vedoucím úseku, na němž bude stanovení prováděno.

Evidence

Všechny výzkumné projekty zpracovávané v ÚKBD jsou na úseku výzkumu a výuky evidovány na formuláři, kde jsou uvedeny dohodnuté podmínky, nezbytné pro bezchybný průběh zpracování dodaného materiálu např. název, řešitel, druh a provedení analýz, preanalytické podmínky, způsob příjmu materiálu, způsob předávání výsledků, odpovědnost za zpracování materiálu, požadavek archivace vzorků apod.
Současně jsou na příjmu materiálu ÚKBD předány informace týkajících se označení, zpracování příp. preanalytických podmínek před vlastní analýzou vzorků daného výzkumného úkolu.

Cena za stanovení

Odvíjí se od aktuálního bodového ohodnocení dané analýzy, druhu výzkumného úkolu a aktuální ceny bodu. Způsob úhrady je domluven individuálně s řešitelem daného výzkumného úkolu.
Bližší údaje – Ing. Lenka Žaloudková Ph.D., telefon 495 833 744, lenka.zaloudkova@fnhk.cz

Uložení a výdej tekutého biologického materiálu z Biobanky FN HK

Cílem Biobanky je zajistit při řešení výzkumných úkolů:

a) uložení biologických vzorků a jejich alikvotů
b) výdej biologických vzorků a jejich alikvotů
c) převod vzorků a jejich alikvotů do navazujících projektů
d) likvidaci biologických vzorků a jejich alikvotů

Bližší informace o provozu Biobanky, podmínkách uložení a výdeje vzorků lze najít na Intranetu FN HK v záložce Věda a výzkum.
Dotazy a připomínky k činnosti Biobanky FN HK zodpoví její vedoucí: Mgr. Iva Karešová, Ph.D., telefon 495 833 623, iva.karesova@fnhk.cz

 Žádost o referenční intervaly pro vybraná stanovení

Žádost o referenční meze laboratorních stanovení potřebných při řešení klinických studií a jiných výzkumných úkolů se zasílá na:
Ing. Lenka Žaloudková, Ph.D., , telefon 495 833 744, lenka.zaloudkova@fnhk.cz

Referenční meze u požadovaných laboratorních vyšetření jsou vydávány ve formě jednotné tabulky nebo zápisem do formulářů přiložených k žádosti, v české nebo anglické verzi.

Osvědčení a certifikáty ÚKBD

Všechna pracoviště ÚKBD jsou zapojena do systémů mezilaboratorního porovnávání a externí kontroly kvality. Na základě účasti a podle výsledků laboratorních vyšetření získává od organizátorů programů zkoušení způsobilosti Osvědčení o účasti a Certifikáty. O kopie těchto dokumentů požadovaných do dokumentací klinických studií popřípadě jiných výzkumných projektů a účelů lze zažádat:

Bližší údaje – Ing. Lenka Žaloudková Ph.D., telefon 495 833 744, lenka.zaloudkova@fnhk.cz

 • Osvědčení o účasti
  Obsahuje výčet všech zkoušek, které pracoviště v rámci daného kontrolního cyklu provedlo a jejichž výsledky byly zapsány do výsledkového listu. Pracoviště je na Osvědčení o účasti identifikováno svým názvem, adresou, IČ a jménem odpovědného pracovníka. Tento dokument je určen k předložení především zdravotním pojišťovnám.
   
 • Certifikáty
  Pro některé vybrané kontrolní cykly a zkoušky získává laboratoř certifikát, ve kterém je uveden seznam správně stanovených laboratorních vyšetření.
  Certifikát je tedy doklad, že pracoviště v daném cyklu stanovilo příslušné analyty správně. Jedná se buď o certifikát návaznosti (je-li cílová hodnota pro daný analyt navázána na hodnotu referenčního materiálu nebo referenční metodu) nebo o certifikát srovnatelnosti (v případě konsensuálně určených cílových hodnot). Pracoviště je na certifikátu identifikováno svým názvem, adresou, IČ a jménem odpovědného pracovníka.
  Certifikát se vydává pouze pro správné výsledky a laboratořím slouží při dokládání kvality jejich práce.

Úsek výzkumu a rozvoje

Úsek Biobanky FN HK