Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Zaměření laboratoře

ÚKBD provádí základní a specializované biochemické, imunochemické, toxikologické, farmakologické a molekulárně-biologické analýzy biologických materiálů humánního i extrahumánního původu. Poskytuje konzultační služby pro klinická pracoviště, součástí ústavu jsou dvě poradny – osteologická s pracovištěm měření kostní denzity a metabolická - se zaměřením na poruchy metabolismu lipidů a na metafylaxi nefrolitiázy.

Sdílené pracoviště Ústavu klinické biochemie a diagnostiky a Oddělení lékařské genetiky je akreditována Českým institutem pro akreditaci o.p.s. podle normy ČSN EN ISO 15189:2013. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN HK úspěšně splnil požadavky Auditu R3 Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP, z.s. (NASKL ČLS JEP) pro odbornosti 801 a 814.

ÚKBD se podílí na pregraduální a postgraduální výuce studentů Lékařské fakulty UK a Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, v rámci diplomových a doktorských prací spolupracuje také např. i s Univerzitou Pardubice. Rovněž se podílí na výuce klinické biochemie v oboru laboratorní asistent, diplomovaný zdravotní laborant a diplomovaná všeobecná sestra VOZŠ a SZŠ Hradec Králové.

ÚKBD je akreditovaným pracovištěm pro postgraduální vzdělávání v oboru klinické biochemie dle zákonů 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pracoviště se účastní mnohých výzkumných úkolů a klinických studií.

Laboratoř Ústavu klinické biochemie a diagnostiky a Oddělení lékařské genetiky - germinální genom je laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle normy ČSN EN ISO 15189:2013.

pohled do interiéru laboratoří

Úroveň, zaměření laboratoře, stav akreditace

 Registrace

Laboratoř je vedena v Registru klinických laboratoří a splňuje základní technické a personální požadavky pro vstup do tohoto registru.

Název laboratoře Ústav klinické biochemie a diagnostiky Fakultní nemocnice Hradec Králové
Registrované obory Pracoviště klinické biochemie, odbornosti 801 a 814
číslo osvědčení RKL/0146/801, AR3-026-2022-0146-801
RKL/0146/814, AR3-026-2022-0146-814
adresa Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
IČP 61004845
Vedoucí laboratoře doc. MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D.
Plnění podmínek registru Osvědčení o Registraci laboratoře NASKL registr klinických laboratoří (platnost dle aktuálního osvědčení do 31.12.2025, viz. níže)

Laboratoř ÚKBD je držitelem Osvědčení o úspěšném splnění podmínek AUDITU R3 NASKL ČLS JEP pro odbornosti 801 a 814 podle normy ČSN EN ISO 15189:2013

Laboratoř je registrovanou klinickou laboratoří pro odbornosti:

801 Klinická biochemie (platnost osvědčení do 31.12.2025)

814 Klinická toxikologie (platnost osvědčení do 31.12.2025)

 

Laboratoř ÚKBD získala Osvědčení o úspěšném splnění podmínek pro AUDIT R3 NASKL ČLS JEP podle normy ČSN EN ISO 15189:2013 pro odbornosti:

 801 Klinická biochemie  (platnost  osvědčení do 9.6.2025)

 814 Klinická toxikologie (platnost osvědčení do 28.6.2025)

 

Akreditace

Akreditace ČIA podle normy ČSN EN ISO 15189:2013

Laboratoř Ústavu klinické biochemie a diagnostiky a Oddělení lékařské genetiky - germinální genom získala akreditaci Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. podle normy ČSN EN ISO 15189:2013
Platnost dle aktuálního osvědčení o akreditaci:  

Laboratoři je přiznán flexibilní rozsah akreditace. Flexibilním rozsahem akreditace se rozumí rozsah akreditace umožňující průběžný rozvoj poskytovaných služeb pokrytých dle potřeb zákazníka, týkající se předmětu parametrů při zachování principu metody. Jedná se o modifikaci metody v rámci rozsahu akreditace laboratoře. Nezahrnuje zavedení nových principů měření.

   

 Certifikát o Akreditaci Fakultní nemocnice Hradec Králové vydaný SAK

Fakultní nemocnice Hradec Králové úspěšně obnovila Certifikát o Akreditaci Fakultní nemocnice Hradec Králové vydaný SAK dne 16.4.2024.