Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Výuka - FaF UK

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Jednou z podmínek fungování laboratorního komplementu v našem zdravotnickém systému je výuka klinické biochemie na vysokých školách. Pracovníci Ústavu klinické biochemie LF a FN Hradec Králové se podílejí na vzdělávání studentů na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové mnoha způsoby. V rámci pregraduálního studia (pro všechny studijní obory) participují na výuce předmětů Klinická a forenzní analýza toxických látek, Speciální instrumentální metody, Klinická biochemie, Molekulární genetika, Farmakologie a toxikologie, Monitorování lékových hladin a Analýza exogenních látek v biologickém materiálu. Jsou školiteli a oponenty bakalářských a diplomových prací, školiteli studentů postgraduálního doktorského studia; jsou garanty některých předmětů, zkoušejícími, členy komisí pro státní závěrečné zkoušky, lektory v rámci odborných stáží, a v neposlední řadě členy oborových a vědeckých rad. Převážná většina našich pracovníků pracuje na Farmaceutické fakultě smluvně v rámci externího úvazku.

Praxe studentů

Stážovací formulář

Kontaktní osoby 

Důležité odkazy