Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Výuka - LF UK

 

 

Doktorské studijní programy

Oborová rada klinické biochemie

Klinická biochemie je oborem, který hraje významnou roli jak v oblasti základního výzkumu, tak i v klinické praxi. Je oborem, který je vnitřně multidisciplinární a svojí podstatou je předurčen k úzké spolupráci s celou řadou klinických oborů.

Cílem studia obecné části je seznámit studenty se základními principy klinicko-biochemických vyšetření, interpretací vyšetření, principy mezioborové spolupráce z hlediska klinické biochemie, se základy biostatistiky, se základy správné laboratorní a správné klinické praxe (GLP, GCP) a s principy provádění experimentálních a klinických studií, včetně multicentrických prospektivních studií.

Cílem studia speciální části je poskytnout studentům vysoce specializované informace o možnostech vědeckého využití různých analytických technik, ale i jednotlivých vyšetření v biomedicínském výzkumu, který se svojí základní podstatou může dotýkat mnoha různých klinických oborů.

Obecným cílem doktorského studijního programu klinické biochemie je připravit doktorandy pro vysoce specializovanou experimentální a klinickou práci v oboru klinické biochemie.

Doktorský studijní program


Univerzita Karlova Praha, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Ústav klinické biochemie a diagnostiky Lékařské fakulty UK a Fakultní Nemocnice Hradec Králové je zapojen do pregraduální výuky magisterských a bakalářských studijních programů Lékařské fakulty UK v Hradci Králové.

Výuka zahrnuje přednášky, semináře, praktická cvičení i praktické ukázky tak, aby se studenti seznámili se základy oboru, zejména s preanalytickou fází klinicko-biochemických vyšetření, základy klinicko-biochemických vyšetření v různých medicínských oborech a základy instrumentální analýzy.

Výuka je zaměřena tak, aby umožnila absolventům studijních programů orientaci v širokém spektru vyšetření v jejich správné indikaci a interpretaci, dále osvojit si zásady přípravy pacienta k odběru biologického materiálu, zásady správného odběru biologického materiálu.

Obecným cílem výuky magisterských a bakalářských studijních programů je optimalizovat využití klinicko-biochemických vyšetření ve všech oblastech moderní medicíny.

Magisterský studijní program – všeobecné lékařství

Ošetřovatelství – Všeobecná sestra


Pro přístup na www navrhujeme – volte www.lfhk.cuni.cz a dále v menu požadovanou problematiku (studium, přijímací řízení, věda a výzkum)