Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 PSS - zdravotní laborant

Vážené kolegyně a kolegové,

laboratorní pracovníci ÚKBD jsou připraveni poskytnout Vám praktické ukázky i prostor pro konzultace související s Vaší přípravou na splnění podmínek specializačního postgraduálního vzdělávání.

Bc. Jana Blažková
vedoucí laborantka

 

Specializační vzdělávání je formou celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků a jeho cílem je připravit absolventa tak, aby byl schopen samostatně vykonávat specializovaná laboratorní vyšetření.

Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF a FN Hradec Králové je akreditován pro uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu Klinická biochemie.
Odborná praxe na akreditovaném pracovišti je předepsána v délce 2 týdnů. Během této praxe má účastník možnost seznámit se s laboratorními technikami, které se na jeho pracovišti nenachází, případně může splnit některé z předepsaných výkonů v rámci celkové praxe, které nemůže na svém pracovišti absolvovat.

Školící místo pro studující zařazené do PSS - klinická biochemie

Národní centrum pro ošetřovatelství a jiné nelékařské obory v Brně
Program: praktická příprava-dle požadavků školeného a učebního plánu Katedry klinických laboratoří
Školitelé: vedoucí laborantka a úsekové laborantky

Den Téma Školitel
1 Úvodní informace
seznámení s organizací činností ÚKBD LFa FN včetně PO, BOZP
vedoucí laborantka ÚKBD LF a FN
Bc. Blažková Jana
NIS, LIS, identifikace vzorků, práce v režimu
praktická ukázka - AAS
úseková laborantka rutinních analýz
Michajlíková Marta
2 Úsek klinické farmakologie
praktická ukázka vyhodnocení chromatogramu, HPLC, GC, GC/MS
úseková laborantka
Bc. Jokešová Iveta
3 Úsek speciálních analýz
Elisa, Cobas Mira Plus, Elecsys, Immulite,
HPLC, kapilární elektroforéza
úseková laborantka
Ličbinská Eva
4 Úsek klinické a forenzní toxikologie
praktická ukázka - imunochemické metody
HPLC, spektrofotometrie, GC/MS a LC/MS/MS
úseková laborantka
Bc. Haklová Lenka
5 Úsek základních močových analýz a POCT
příslušná přístrojová technika
(IQ 200, Beckman, Ebio, Variant II)

úseková laborantka
Silbernáglová Gabriela

6 Úsek managementu kvality
SLP, EHK, VKK
vedoucí laborantka
Bc. Blažková Jana
7 ELFO bílkovin, imunofixace paraproteinů
(Capillarys, Sebia)
úseková laborantka
Ličbinská Eva
8 Úsek molekulární biologie
ukázka PCR technik izolace NK, amplifikace, možnosti detekce
úseková laborantka
Hypiusová Věra
9 Úsek rutinních analýz
automatizovaný provoz a přístrojová technika
Modulár, Elecsys, CCX, ISE elektrody, ABL,
příjem biologického materiálu
úseková laborantka
Michajlíková Marta
10 Shrnutí a závěrečné konzultace dle požadavků účastníků vedoucí laborantka
Bc. Blažková Jana

 Výukové materiály