Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Preanalytika-toxikologie

Zásady odběru a zasílání biologického materiálu k toxikologickému vyšetření

Veškerý biologický materiál od jednoho pacienta zasílaný k laboratornímu vyšetření na úsek klinické a forenzní toxikologie ÚKBD je opatřen průvodním listem (žádankou). Průvodní list musí být řádně vyplněn a musí být uvedeno o jaký biologický či jiný materiál se jedná a jeho množství.
Vzorek i průvodní list musí být jednoznačně identifikovány viz kapitola C 07, D 01

Informace k použití a vyplnění žádanek pro toxikologická vyšetření na ÚKBD

K dispozici jsou 3 typy originálních žádanek ÚKBD (platí v rámci FN HK):
S vyšetření statimová
SP vyšetření speciální
F vyšetření forenzní
Je možné použít i jiné vhodné žádanky za předpokladu, že na ní budou uvedeny všechny důležité údaje o pacientovi a žadateli.

V okně Komentář vypsat klinický stav a okolnosti případu, předpokládanou škodlivinu, dobu od aplikace noxy, lékovou terapii před odběrem včetně dlouhodobé léčby, použitou dezinfekci. Tyto informace jsou potřebné pro správné nasměrování analýzy a následnou interpretaci výsledků.

Volba vhodných vzorků biologického a jiného materiálu pro toxikologické vyšetření

Pro volbu vhodného biologického materiálu a následnou interpretaci má velký význam znalost farmakokinetiky, hlavně distribuce látky v organismu, metabolismus a rychlost jejího vylučování z organizmu (poločas eliminace xenobiotika) a proto je nutno brát v úvahu řadu faktorů:

 • předpokládaná doba od použití léku/drogy – na základě tohoto odhadu se volí vhodný biologický materiál. Není-li doba požití známa, odeslat k analýze všechen dostupný biologický materiál (krev, moč, žaludeční obsah, aj.).Při odeslání pouze krve a uběhla-li již delší doba od aplikace, může být koncentrace tak nízká, že látka již není detekovatelná. Naopak v moči odebrané dříve než 4 hodiny po aplikaci nemusí být sledované látky ani jejich metabolity ještě přítomné a výsledek analýzy je tak falešně negativní. V časných fází otrav (0,5 – 2 hodiny po dávce) je vhodné kromě krve poslat i žaludeční obsah
 • kontaminace odebírané krve infúzí s léky
 • interakce léčiv
 • interakce alkoholu
 • změny ve farmakokinetice léčiva vzhledem ke změnám v klinickém stavu pacienta (selhávání ledvin, jater, srdeční selhávání, dehydratace, horečka, změny ve vazbě látek na bílkoviny krevní plazmy)
 • nedostatečná spolupráce pacienta při kontrole abstinence či monitorování substituční terapie
 • Interpretace výsledků se provádí s přihlédnutím na klinický stav a předchozí terapii pacienta. Nutno zjistit, nebyl-li u intoxikace požit také alkohol či léky, které spolu negativně interagují či vyvolávají nežádoucí reakce.

Moč:

 • komplexní screening a identifikace neznámé látky
 • koncentrace látek relativně vysoké
 • výskyt (a identifikace) metabolitů

Krev (plazma, sérum, plná krev):

 • komplexní screening a identifikace neznámé látky
 • kvantifikace (určení koncentrace již známé látky)
 • hlavně původní formy látek

Žaludeční obsah:

 • v časných fázích otrav
 • převážně parentní látky, ve vysoké koncentraci

Alternativní biologické materiály:

novorozenecká smolka (meconium), sliny, pot, vlasy, aj.
analýzy jen po dohodě s VŠ-toxikologem

Jiný materiál přijímaný k toxikologickému vyšetření:

léky (tablety, pilulky, kapsle, kapky, i prázdné obaly od léků apod.), injekční stříkačky a jiné pomůcky toxikomanů nalezené v blízkosti těla pacienta, tekutiny a nápoje.

Biologický materiál zasílaný k toxikologickému vyšetření v případě:

A) Statimové analýzy (diferenciální diagnostika intoxikace):
Krev, moč, žaludeční výplach (1. laváž), nebo zvratky, nalezené zbytky léků (tablety, pilulky, kapsle, kapky, i prázdné obaly od léků apod.) v okolí postiženého, injekční stříkačky, případně další. Vhodná domluva s toxikologem na tel. čísle 495 833 817, 495 832 321, případně 495 833 719.
B) Stanovení alkoholu v krvi pro klinické účely
Vyšetření se provádí na úseku rutinních analýz a je dostupné v režimu STATIM.
C) Stanovení alkoholu v krvi pro forenzní účely
Vyšetření se provádí na úseku klinické farmakologie.
D) Monitoring drogové závislosti, kontrola abstinence:
Moč, krev, vlasy, smolka a další.
Pro analýzu vlasů potřeba provést odběr z temene hlavy a odstříhnout (nebo odholit) snopec o tloušťce tužky. Snopec svázat a jednoznačně označit hlavovou část vlasu.
Pro analýzu smolky je potřeba alespoň 1 g smolky (ve výjimečných případech i 0,5 g). Z forenzních důvodů – pro možnost opakované analýzy – je vhodné dodat množství větší než 1 g.
E) Sledování compliance pacientů toxikologickou systémovou analýzou podporovaným stanovením hladin xenobiotik v seru vybraných lékových skupin (zejména psychofarmaka, antihypertenziva)
1 zkumavka srážlivé krve bez gelu
F) Stanovení volného hemoglobinu
Pro stanovení volného hemoglobinu je třeba dodat nesrážlivou heparinizovanou krev (heparinát Li+). Tu je nutno nejvýše do 30 minut separovat odstředěním (centrifugací) a oddělit plazmu od krvinek. Jiná antikoagulans (např. K2 EDTA) způsobují falešně zvýšené hodnoty.
Při odběru a transportu žilní krve v rámci FN či na krátkou vzdálenost je nutno bránit hemolýze v maximální možné míře (hemolýza negativně ovlivňuje spektrofotometrické stanovení volného hemoglobinu), Krev pro stanovení volného hemoglobinu musí být vždy dodána osobně na příjem ÚKBD. Při transportu vzorku na toto stanovení potrubní poštou hrozí jeho znehodnocení!
Pokud není možné materiál doručit ihned (resp. v den odběru) do laboratoře, je žadatel o vyšetření povinen provést či zajistit výše uvedené zpracování primárního vzorku dle uvedených podmínek a uložit výsledný vzorek plasmy ideálně při -17°C. Následný převoz takto připraveného biologického materiálu by měl probíhat s použitím hluboko mrazicího chladiva typu kapalného dusíku nebo pevného oxidu uhličitého. Nemá-li zadavatel k dispozici žádné z těchto chladivých nebo mrazicích médií musí se s laboratoří provádějící toto stanovení předem dohodnout na dalším adekvátním postupu.
G) Stanovení glykolů
1 zkumavka srážlivé krve bez gelu
Metoda plynové chromatografie s hmotnostní detekcí pro stanovení etylenglykolu v biologickém materiálu a metoda kapilární elektroforézy s UV-VIS detekcí pro stanovení jeho metabolitů. Toto vyšetření je nutné laboratoři avizovat před zasláním vzorku, protože žádná z obou metod není dostupná v nepřetržitém 24-hodinovém provozu ÚKBD FN HK.
H) Podezření na otravu houbami
Doporučujeme zaslat vzorek žaludečního obsahu před případnou laváží k mykologickému vyšetření přímo na adresu:
Oddělení toxikologie
Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze
Ke Karlovu 2
121 18 Praha 2
Nepřetržitý kontaktní telefon: 224 911 267.

Odběr a transport vzorků

V případě vzorků krve na toxikologickou analýzu se jedná o srážlivou krev odebranou do zkumavek bez gelu.
Při odběru a transportu žilní krve nesmí dojít k hemolýze, která negativně ovlivňuje imunochemická, spektrofotometrické, v některých případech i hmotnostně spektrometrické stanovení.
Požadavek statimového vyšetření musí být na průvodním listu pro statimové vyšetření, případně řádně a čitelně označen.
Biologické materiály k analýze je nutné odeslat do laboratoře bez zbytečného prodlení. V případě, že srážlivou krev není možné dodat do 2 hodin po odběru do laboratoře, je nutná separace séra. Do laboratoře dodejte obě zkumavky (krevní koláč i sérum). Vzorky uložte a transportujte při 4°C.
Pokud není možné materiál doručit v den odběru (resp. do 24 hodin) do laboratoře, vzorek uložte a transportujte při -20°C.