Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Stížnosti

E 09 Způsob řešení stížností

Okruhy stížností

  • Průběh provádění laboratorních vyšetření
  • Výsledky laboratorních vyšetření
  • Způsob jednání pracovníků
  • Nedodržení závazných předpisů týkajících se činnosti laboratoře

Způsoby podávání stížností

Stížnost lze podávat písemně. O každé ústní stížnosti se vyhotoví záznam, který stěžovatel podepíše. O telefonické stížnosti se sepíše záznam a podpis stěžovatele se vyžádá dodatečným způsobem. Ostatní případy stížností vychází ze směrnice FN SM_46.

Stížnost přijímá přednosta, zástupce pro LPP, nebo vedoucí laborantka ÚKBD.

Vyřizování a prošetřování stížnosti

Vyřizováním stížností se zabývá přednosta, primář a vedoucí laborantka ÚKBD ve spolupráci s vedoucím úseku a úsekovou laborantkou. O stížnosti informuje zástupce pro LPP ÚKBD právně kontrolní odbor FN HK. Zásady prošetřování stížností a lhůty spojené jejich vyřizováním se řídí Směrnicí FN SM_46.

Odpověď na stížnost je v písemné podobě zaslána stěžovateli.

Vedoucí laborantka provede záznam o stížnosti do příslušné evidenční knihy včetně uložení stížnosti a odpovědi stěžovateli.