Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Stížnosti

E 09 Způsob řešení stížností

Okruhy stížností

  • Průběh provádění laboratorních vyšetření
  • Výsledky laboratorních vyšetření
  • Způsob jednání pracovníků
  • Nedodržení závazných předpisů týkajících se činnosti laboratoře

Způsoby podávání stížností

Stížnost lze podávat písemně. O každé ústní stížnosti se vyhotoví záznam, který stěžovatel podepíše. O telefonické stížnosti se sepíše záznam a podpis stěžovatele se vyžádá dodatečným způsobem. Ostatní případy stížností vychází ze směrnice FN SM_46.

Stížnost mohou přijmout všichni zaměstnanci ÚKBD FNHK a bezodkladně informují svého přímého nadřízeného.

Vyřizování a prošetřování stížnosti

Vyřizováním stížností se zabývá přednosta, zástupce pro LP, vedoucí laborantka ÚKBD a manažer kvality ve spolupráci s vedoucími úseků. O stížnosti informuje zástupce pro LP ÚKBD Odbor řízení kvality a kontroly FN HK. Odpověď na stížnost je v písemné podobě zaslána stěžovateli Oddělením řízení kvality a kontroly FN HK. Záznam o stížnosti do příslušné evidenční knihy provádí vedení ÚKBD a manažer kvality.včetně uložení stížnosti a odpovědi stěžovateli. Lhůta spojená s vyřizováním stížností je 30 dní.