Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Výsledky

E 01 Hlášení výsledků v kritických intervalech

E 02 Informace o formách vydávání výsledků

E 03 Typy nálezů a laboratorních zpráv

E 04 Vydávání výsledků přímo pacientům

E 05 Opakovaná a dodatečná vyšetření

E 06 Změny výsledků a nálezů

E 07 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku (TAT)

E 01 Hlášení výsledků v kritických intervalech

Výrazně patologické výsledky:

Natrium (sodík)
nižší než 120 mmol/l nebo vyšší než 155 mmol/L
Kalium (draslík)
nižší než 2,5 mmol/L nebo vyšší než 6,5 mmol/L
Glukóza nižší než 2,5 mmol/L nebo vyšší než 25 mmol/L
Kalcium (vápník) nižší než 1,7 mmol/L nebo vyšší než 3,1 mmol/L
ALT (alaninaminotranferáza) vyšší než 50 µkat/L
Digoxin vyšší než 2,5 µg/L 
TSH vyšší než 60 mIU/L
Metotrexát vždy

Výsledky v kritických intervalech jsou telefonovány na oddělení bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno ve statimovém nebo rutinním režimu. Výsledek, komu byl výsledek nahlášen a číslo telefonu je zapsán do Laboratorního informačního systému OpenLIMS. Evidence nahlášených výsledků je archivována v Knize nahlášených výsledků. Extrémní výsledky jsou vždy konzultovány s vedoucím úseku a příslušným oddělením. Informace o řešení je zdokumentována v LIS a autorizována pověřenou osobou.

E 02 Informace o formách vydávání výsledků

Výdej výsledkových listů

 1. Prostřednictvím NIS ve FN – výsledky jsou po validaci elektronicky odeslány na oddělení připojená na nemocniční informační systém (NIS). Pokud je to vyžadováno, jsou zároveň zaslány i v tištěné podobě.
   
 2. Mimo areál FNHK jsou vytištěné výsledky 1x denně odesílány z ÚKBD prostřednictvím podatelny FN
   
 3. Pacient si může převzít příslušný výsledkový list v kanceláři ÚKBD po předložení karty pojištěnce a občanského průkazu – podmínky pro výdej výsledku viz kapitola E04

 4. Prostřednictvím programů MISSE nebo MEDIDATA – na požádání externích lékařů je možné nastavit posílání zabezpečených výsledků jejich pacientů
   
 5. Prostřednictvím WEBLIMS – na požádání externích lékařů je možné nastavit zabezpečený přístup k výsledkům jejich pacientů na webových stránkách. Bližší informace: ing. Jana Špirková, telefon 495 833 623,  jana.spirkova@fnhk.cz 
   
 6. Výdej výsledků molekulárně biologických analýz - extrahumánní genom. Výsledky molekulárně biologických vyšetření pro extrahumánní genom jsou vydávány po analytické a lékařské mikrobiologické kontrole na výsledkovém listě, kde je uvedeno Sdílené pracoviště Ústavu klinické biochemie a diagnostiky (ÚKBD) a Ústavu klinické mikrobiologie (ÚKM). ÚKM zajišťuje distribuci výsledkových listů ordinujícím lékařům. Pozitivní výsledky statimových vyšetření jsou hlášeny telefonicky pověřeným pracovníkem a jsou vloženy v Laboratorním inormačním systému OpenLIMS a evidovány v knize hlášených výsledků.
   
 7. Výdej výsledků molekulárně biologických analýz - humánní genom. Výsledky molekulárně biologických vyšetření pro humánní genom jsou vydávány po analytické a lékařské genetické kontrole na výsledkovém listě, kde je uvedeno společné pracoviště Ústavu klinické biochemie a diagnostiky (ÚKBD) a Oddělení lékařské genetiky (OLG).
 8. Výdej výsledků pro forenzní účely (soudní alkohol a soudní toxikologie). Právo nahlížet a vydávat výsledky je pouze pro určené pracovníky ÚKBD, jsou vymezeny právy v laboratorním informačním systému OpenLIMS

Při zpoždění vydávání výsledků je informace pro žadatele z FNHK uvedena na hlavní stránce Intranetu FNHK. Pro externí žadatele je odeslán výsledkový list s uvedením ve výsledku metody text „později“ a v komentáři je uveden důvod zpoždění (např. technické důvody…)

Telefonické hlášení výsledků

Hlášení výsledků bude prováděno podle SM č.65 Vedení zdravotnické dokumentace ve FN HK. Důvody a situace, kdy je výsledek hlášen, specifikuje Příkaz přednosty ÚKBD 1-2009. Hlášení výsledků musí obsahovat úplnou formu výsledku, včetně jednotek měření a případné poznámky či komentáře. Hlášení výsledku je zapsáno do Laboratorního informačního systému OpenLIMS. Pracovník ÚKBD dle možností ověří totožnost osoby, které sděluje výsledky a ověří identifikaci nemocného, obvykle podle rodného čísla, data a času odběru, případně dalších údajů. Veškeré výsledky je možno hlásit pouze lékaři, resp. pověřené osobě na pracovišti, které vyšetření požadovalo.

E 03 Typy nálezů a laboratorních zpráv

Laboratorní výsledky se vydávají elektronicky. V papírové podobě je možné vytisknout i kumulativní nález (maximálně poslední tři vyšetření pacienta).

Výstup z LIS v podobě výsledkového listu obsahuje:

 1. název laboratoře, která výsledek vydala,
 2. jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo)
 3. název oddělení a jméno lékaře požadujícího vyšetření, telefonní kontakt,IČP
 4. datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří
 5. datum a čas tisku nálezu
 6. název analytu a vyšetřovaného systému (skupiny)
 7. nezaměnitelnou identifikaci vyšetření,
 8. výsledek vyšetření včetně jednotek měření tam, kde je to možné
 9. biologické referenční intervaly
 10. v případě potřeby textové interpretace výsledků
 11. jiné poznámky (označení vzorku v LIS, texty ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, atd.)
 12. identifikaci osoby, která provedla laboratorní kontrolu (analytická kontrola)
 13. identifikaci osoby, která uvolnila výsledek (lékařská kontrola); v případě splnění podmínek pro autovalidátor jsou výsledky uvolňovány s loginem prim. MUDr. Ladislava Pavlíková. Za jeho nastavení je odpovědný primář oddělení.
 14. označení akreditované metody písmenem A, v případě využití flexibility doplnění informace k metodě
 15. značka/slovní odkaz na akreditaci „ Zdravotnická laboratoř je akreditována ČIA pod číslem xxxx dle normy ČSN EN ISO 15189:2007

Uchovávání kopií výsledků, archivování

Výsledky jsou kdykoli dostupné prostřednictvím databáze LIS. Hlavní knihy jsou archivovány v tištěné podobě a jsou autorizované lékařskou kontrolou.

E 04 Vydávání výsledků přímo pacientům

Pacientům se jejich výsledkové listy předávají, pokud jsou splněny tyto podmínky:

 • Výsledek, který prošel všemi stupni kontroly a je určen k vydání, může vydat administrativní pracovnice (budova č.22, 3. patro – Výdej výsledků) nebo během pohotovostní služby je výdej zajištěn zdravotní laborantkou ÚKBD. Po ověření identity pacienta (občanský průkaz a identifikační karta pojišťovny) jsou předány výsledky do vlastních rukou v uzavřené obálce. Výdej je zaznamenán v Evidenční knize vydaných výsledků, během pohotovosti v Evidenční knize nepřetržitého provozu.
 • Žádá-li o vydání výsledku do vlastních rukou rodič nezletilé osoby, musí se prokázat svým občanským průkazem a kartou pojištěnce nezletilé osoby.
 • Žádá-li vydání výsledku osoba pověřená dospělým a svéprávným pacientem, prokáže se svým občanským průkazem a plnou mocí pacienta (dostupná na webových stránkách ÚKBD ukbd.fnhk.eu)

E 05 Opakovaná a dodatečná vyšetření

Dodatečná vyšetření nebo opakovaná vyšetření z vzorků dodaných do laboratoře se provádí za splnění podmínek uvedených v kapitole C 04
 

E 06 Změny výsledků a nálezů

Opravy protokolů (výsledkových listů) pořízených laboratorním informačním systémem LIS se provádí pro:

 • identifikaci pacienta (RČ, oddělení)
 • výsledkovou část

Oprava v LIS je provedena pouze oprávněnou osobou (omezeno právy vstupu do LIS). O každé opravě je proveden zápis do databáze výsledků pacienta a příslušné evidenční knihy.
Opravený výsledek je po opravě znovu odeslán lékaři.
 

E 07 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku (TAT)

 • Prostřednictvím laboratorního informačního systému (LIS) laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku, čas vyhotovení výsledků, čas tisku (je vytištěn na každém výsledkovém listu).
 • Časové údaje k jednotlivým laboratorním položkám jsou uvedeny na webu ve složce Metody 
 • TAT jsou dokumentovány v LIS. Průměrné časy TAT jsou vyhodnoceny 1x ročně Managementem kvality ÚKBD.